ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

Ο Δημόσιος Τομέας καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικό και υποδειγματικό ρόλο στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό που διαθέτει.
Τα τελευταία χρόνια δίδεται μεγάλη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, όχι μόνο λόγω του υποδειγματικού χαρακτήρα που επιβάλλεται να υποδεικνύει ο δημόσιος τομέας, αλλά κυρίως για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών του κράτους που μπορούν να αποφευχθούν. Ο στόχος της Πολιτείας είναι να καταστήσει το δημόσιο τομέα ένα πρότυπο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, διασφαλίζουν το ενεργειακό μέλλον με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον.

Ακριβώς για το σκοπό αυτό και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄), με τον οποίο εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση καθορίστηκε με σαφήνεια ότι με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους πρέπει να εκπονείται Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ), το οποίο οφείλει να περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Ο σκοπός του ΣΔΕΑ είναι να καταγράψει τις κτιριακές υποδομές του Δήμου και κυρίως να αποτυπώσει τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων του Δήμου και στη συνέχεια να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ενεργοβόρων κτιρίων του Δήμου, με βάση δείκτες ενεργειακής απόδοσης και μεθοδολογία υπολογισμού της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Ουσιαστικά με το ΣΔΕΑ επιχειρείται να τεθεί ένα ορθολογικό και διαφανές πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, μέσω του οποίου θα εξεταστούν οι οικονομικά αποδοτικότερες λύσεις, καθώς επίσης και το ενδεχόμενο υλοποίησης οριζόντιων παρεμβάσεων ευρείας και μαζικής κλίμακας στο σύνολο των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

Ειδικά η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων αποτελεί μία πάγια και διαρκή επιταγή ολόκληρου του δημόσιου τομέα, η οποία πρέπει να συνδυαστεί και με την υιοθέτηση του θεσμού των Ενεργειακών Υπευθύνων, οι οποίοι πρέπει να καταγράψουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων. Ο συγκεκριμένο θεσμός τέθηκε σε εφαρμογή με την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/14826/2008: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122 Β΄).

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι προτάσεις των Δήμων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων θα αξιολογούνται και θα προτεροποιούνται με βάση τα ανωτέρω σχέδια ενεργειακής απόδοσης. Επισημαίνεται επίσης ότι η εκπόνηση του ΣΔΕΑ θα αποτελεί στοιχείο της συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων των Δήμων και θα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης υλοποιείται ακριβώς κατ΄ εφαρμογή της υποχρέωσης της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 και στοχεύει στη συμμόρφωση του Δήμου Ναυπακτίας  με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων και

β) για την εκπλήρωση των απαραίτητων δράσεων που αφορούν στο θεσμό του ενεργειακού υπευθύνου.

Παράλληλα, καθώς το ΣΔΕΑ αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα εξεταστεί η ωριμότητα ενδεχόμενων προτάσεων του Δήμου Ναυπακτίας για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και προτεραιοποιηθούν  οι ανάγκες του Δήμου μέσω αντίστοιχων οικονομικά αποδοτικά προτάσεων ενεργειακών παρεμβάσεων.  

Τα ΣΔΕΑ πρέπει να αναθεωρούνται κάθε δύο (2) έτη και να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι με την εκπόνηση του ΣΔΕΑ δεν ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου, αλλά αντίθετα το ΣΔΕΑ αποτελεί το σημείο εκκίνησης.  

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ναυπακτίας, εκπονείται το παρόν σχέδιο δράσης για την ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος του δήμου. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για τη χάραξη της πολιτικής της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου.

Η Inventus διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων, ενώ έχει ήδη συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση δύο σχεδίων σε Δήμους της Αττικής και Πελοποννήσου.

Για λεπτομερή ενημέρωση και εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή φακέλου τηλεφωνήστε μας στο
210 93 17 175 ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές 28,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6
Υγεία & Φάρμακα 50,4
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6
Ενέργεια 23,8
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6
ΣΥΝΟΛΟ 280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουςτριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)