Πιστοποιήσεις ISO

iso-certificationΣύμφωνα με το ΦΕΚ160Α/08.08.2014 και συγκεκριμένα στο Β’ Μέρος το οποίο αφορά τις «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γίνεται σαφές πως από 01 Μαρτίου 2015 όλοι οι ιδιωτικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς θα πρέπει στην κατάθεση του σχετικού φακέλου, εκτός από τα προκαθορισμένα έγγραφα, να αποδείξουν την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή Περιβαλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Η σχετική υποχρέωση αφορά το σύνολο των δημόσιων διαγωνισμών είτε πρόκειται για τεχνικά έργα, είτε για προμήθεια είτε για υπηρεσία.

ISO 9001:2015 – Quality Management

Η inventus σε συνεργασία με Φορείς Πιστοποίησης αναλαμβάνει την μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού ποιότητας. Η διαφοροποίησή μας είναι ότι σε συνεργασία με τον πελάτη μας αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα πιστοποίησης σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρότυπο με απόλυτο όμως στόχο την εφαρμογή του και την παροχή ειδικών εργαλείων οργάνωσης της επιχείρησης στους τομείς δραστηριότητάς της.

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας επιτυγχάνεται:

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης και επομένως αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία

Η εταιρία μας διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό για την έγκαιρή και ουσιαστική πιστοποίηση της επιχείρησής σας.

Στόχος μας είναι η μελέτη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας με τέτοιον τρόπο ώστε η εφαρμογή του προτύπου να αποτελέσει εργαλείο συνεχούς οργάνωσης και αξιολόγησης της.

ISO 14001:2015 – Environmental Management

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Μερικά μόνο από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 είναι τα ακόλουθα:

 • Δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, λόγω π.χ. της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της επιχείρησης
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων
 • Αναγνώριση από τους καταναλωτές
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Τα στάδια εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας είναι:

 • 1

  Μελέτη και Ανάπτυξη

 • 2

  Προετοιμασία και εσωτερικές επιθεωρήσεις

 • 3

  Επιθεώρηση από το φορέα

 • 4

  Συντήρηση του συστήματος

Σκοπός του ISO 14001:2015

Σκοπός είναι ο εντοπισμός μέσω της ανάλυσης της λειτουργίας της επιχείρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται και να προβλεφθεί η λήψη μέτρων παρακολούθησης και μείωσης τους.

Χαρακτηριστικά του ISO 14001:2015

 • Είναι εργαλείο για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα και να αποδείξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.
 • Οι μεγάλοι όμιλοι το ζητούν από τους προμηθευτές τους
 • Υποχρεωτικό στο νέο κανονισμό Κρατικών Προμηθειών

H εταιρία μας inventus διαθέτοντας το κατάλληλα επιστημονικά προσωπικό στο τομέα των Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης πραγματοποιεί μελέτες και σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης εκδίδει το απαιτούμενο πιστοποιητικό του ISO 14001.

ISO 50001:2011 – Energy Management

Το ISO 50001 είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ενέργειας και είναι αποτέλεσμα πληθώρας εθνικών και τοπικών προτύπων όπως το EN 16001.

Για την εφαρμογή του απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογη μιας ενεργειακής πολιτικής και τη καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης (improvement of energy performance), λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση (use), κατανάλωση (consumption) και αποδοτικότητα (efficiency).

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το ISO 50001;

Το ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου και αφορά σε δραστηριότητες που ελέγχονται άμεσα από την επιχείρηση. Οι απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO 9001 και το ISO 14001 (με τη δομή του οποίου είναι ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο).

Οφέλη εφαρμογής & πιστοποίησης:

 • μείωση του κόστους της ενέργειας (π.χ. προώθηση μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια)
 • περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια (energy security) μέσω βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης
 • παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. προμηθευτές)
 • καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας
 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Τα Πρότυπα Διαχείρισης Ενέργειας aποτελούν σημαντικά διαχειριστικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και η αποτελεσματική εφαρμογή τους έχει ως στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία των απαιτούμενων διαδικασιών και διεργασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του ενεργειακού κόστους των δραστηριοτήτών, προϊόντών και υπηρεσιών τους.

Η inventus ως τεχνική και ενεργειακή εταιρία διαθέτει όχι μόνο ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και πιστοποιημένους ενεργειακούς διαχειριστές EUREM (διεθνής πιστοποίηση). Με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους της επιχείρησης από την εφαρμογή του προτύπου, η inventus παρέχει:

 • Μελέτη και Προκαταρκτικές επιθεωρήσεις: περιλαμβάνει την υποστήριξη στη φάση προετοιμασίας σας βοηθώντας σας να καθορίσετε το βαθμό ετοιμότητάς σας για την τελική πιστοποίηση του συστήματος (gap analysis)
 • Πιστοποίηση: περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης του συστήματός σας σύμφωνα με το ISO 50001
 • Εκπαίδευση: περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων εφοδίων προκειμένου να μπορέσετε να εφαρμόσετε και να συντηρήσετε επιτυχώς το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας

Ρωτήστε και ενημερωθείτε για τις πιστοποιήσεις ISO

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές 28,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6
Υγεία & Φάρμακα 50,4
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6
Ενέργεια 23,8
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6
ΣΥΝΟΛΟ 280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουςτριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)