Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

home-energy-efficiencyΣύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» αναμένεται ανάμεσα στο Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 μετά την ολοκλήρωση του νέου ΚΕΝΑΚ. Είναι γεγονός πως το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το προηγούμενο αφού:

 • Διατηρεί μεγάλο προϋπολογισμό και άρα θα υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι
 • Δίνει την δυνατότητα ιδίας χρηματοδότησης
 • Τα ποσοστά επιδότησης συνεχίζουν να είναι υψηλά
 • Αυξάνεται ο προϋπολογισμός ανά δικαιούχο
 • Εντάσσεται μόνο μια κατοικία ανά δικαιούχο
 • Μειώνεται η γραφειοκρατία του προηγούμενου προγράμματος
 • Η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά

Κίνητρα

Μέγιστος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός:

 • μεταβλητός ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο 25.000€ ανά κατοικία

Τύπος κινήτρου:

 • Άτοκο Δάνειο (στη περίπτωση επιλογής του) και Επιχορήγηση

Ύψος Επιχορήγησης

 • Σταθερή επιχορήγηση ανά εισοδηματική κατηγορία (χαμηλότερη ενεργειακή απαίτηση για τα χαμηλότερα εισοδήματα) που προσαυξάνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη
 • Άτοκο Δάνειο στο υπόλοιπο ποσό ή ιδία χρηματοδότηση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ατομικό εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα Βασικό ποσοστό επιχορήγησης Αύξηση ποσοστού ανά προστατευόμενο μέλος Οροφή ενίσχυσης
έως 10.000€ έως 20.000€ 55% 5% 70%
έως 15.000€ έως 25.000€ 45% 5% 70%
έως 20.000€ έως 30.000€ 35% 5% 70%
έως 25.000€ έως 35.000€ 30% 5% 70%
έως 30.000€ έως 40.000€ 25% 5% 50%
έως 35.000€ έως 45.000€ 20% 5% 50%

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
 • Συστήματα Α.Π.Ε. όπως φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας κλπ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία Νομιμότητα και κυριότητας ακινήτου
 • Πρόσφατα Οικονομικά Στοιχεία Δικαιούχου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις

Η inventus τεχνική – ενεργειακή εταιρία, αναλαμβάνει άμεσα την ετοιμασία του φακέλου για την υποβολή του ακινήτου σας στο νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον. Συγκριτικό μας πλεονέκτημα αποτελεί το σύνολο της ομάδας των μηχανικών μας με υψηλή εξειδίκευση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακών παρεμβάσεων συστημάτων ΑΠΕ.

Η inventus αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία:

 • 1

  Ενεργειακή προαξιολόγηση

  Ενεργειακή προ αξιολόγηση της κατοικίας σας για την επιλογή του πιο αποδοτικού τρόπου εξοικονόμησης ενέργειας (σχέση τιμής και απόδοσης)

 • 2

  Ετοιμασία φακέλου υποβολής

 • 3

  Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Α

 • 4

  Υλοποίηση των παρεμβάσεων

 • 5

  Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Β

 • 7

  Αξιολόγηση παρεμβάσεων

  Μέτρηση των παρεμβάσεων μέσα στο έτος για ουσιαστική καταγραφή της απόδοσης υλοποίησης των παρεμβάσεων

Για λεπτομερή ενημέρωση και εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή φακέλου τηλεφωνήστε μας στο 210 93 17 175 ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές 28,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6
Υγεία & Φάρμακα 50,4
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6
Ενέργεια 23,8
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6
ΣΥΝΟΛΟ 280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουςτριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)