Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

authairetaΑν και από τις 08/10/2016 αναμένεται να ισχύσει νέος νόμος με αρκετές τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο μέχρι και πριν τις 08/10/2016 δίνεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 4178/2016.

Η inventus διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα επίλυσης αυθαίρετων κατασκευών με στόχο την παροχή της σωστής λύσης χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις και με την δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων έως και 50% για ακίνητα κατοικίας (κατασκευή έως και 2003).

Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν:

 • Εξολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές / χρήσεις
 • Μικρές αυθαιρεσίες (π.χ. κλειστοί εξώστες, αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης, μπάρμπεκιου, πέργκολες, στέγαστρα κλπ)
 • Γενικά αν διαφέρουν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας με την υπάρχουσα κατάσταση του ακινήτου τότε πρέπει άμεσα να γίνει τακτοποίηση της αυθαιρεσίας.

Δωρεάν εκτίμηση κατάστασης / κόστους

Η ομάδα των μηχανικών μας, αναλαμβάνει δωρεάν να εκτιμήσει την κατάσταση του ακινήτου σας και να προβλέψει το κόστος που θα απαιτηθεί για την πλήρη υπαγωγή του στο νόμο.

Διαδικασία

Αυτοψία στο χώρο, εκτίμηση – προμελέτη – οικονομοτεχνική ανάλυση για την πλήρη υπαγωγή του αυθαιρέτου στο Νόμο 4178/2013.

Συμφωνία και ανάθεση σε μηχανικό από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου της προετοιμασίας φακέλου για τη νομιμοποίηση του ακινήτου (Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης).

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στο μηχανικό:

 • Αντίγραφο του στελέχους της αδείας (όπου και αν υπάρχει)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου στο οποίο ανήκει το αυθαίρετο
 • Κάτοψη του ορόφου
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
 • Σχέδια τομής
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις περιοχές εντός σχεδίου με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια
 • Διάγραμμα κάλυψης για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο

Σε περίπτωση απώλειας ή μη ύπαρξης κάποιου από τα παραπάνω ο μηχανικός θα πρέπει είτε να το αναζητήσει στην πολεοδομία, σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας, είτε να τα καταγράψει και να τα συντάξει εκ νέου.

Οι μηχανικοί της inventus αναλαμβάνουν τη δωρεάν αναζήτηση της αδείας και των σχεδίων από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής αδείας, καθώς και την οικονομικότερη δυνατή καταγραφή και σύνταξη νέων απαιτούμενων σχεδίων όπως αυτά αναφέρθηκαν προηγουμένως (ελάχιστες αμοιβές).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει το μηχανικό για:

 • τα ατομικά του στοιχεία
 • τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • τη δημόσια οικονομική υπηρεσία φορολογίας του (Δ.Ο.Υ.)
 • την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή της εγκατάστασης χρήσης σε αυτό
 • αναφορά εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης

Αυτοψία του μηχανικού στο χώρο της ιδιοκτησίας για καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών/χρήσεων με την χρήση ειδικών οργάνων.

Τρείς είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο μηχανικός κατά την επίσκεψή του στο αυθαίρετο:

1. Καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών και διαπίστωση ταύτισης με τα σχέδια που του έχει προσκομίσει ο ιδιοκτήτης.

2. Λήψη φωτογραφιών της κατασκευής από όλες τις απόψεις.

3. Μακροσκοπικός οπτικός έλεγχος, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του στον οποίο θα βασίζεται η δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας.

Ο μηχανικός συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης, στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Υπολογίζεται το συνολικό πρόστιμο (έχοντας σημειωθεί οι εκπτώσεις που δίνονται καθώς και αν θα πληρωθεί σε δόσεις ή ολόκληρο το ποσό κερδίζοντας κάθε φορά την ανάλογη έκπτωση) και εκδίδεται το παράβολο που πρέπει να πληρωθεί για να γίνει η 1η υπαγωγή και το αυθαίρετο να αποκτήσει «μοναδικό αριθμό».

Προσοχή
Η σωστή κατηγοριοποίηση του αυθαιρέτου (κατηγορία 1 έως 5) καθώς και των ημερομηνιών κατασκευής του διαφοροποιούν το πρόστιμο κατά πολύ!

Το παράβολο καταβάλλεται από τον πολίτη σε τραπεζικό ίδρυμα (και ηλεκτρονικά – web banking) της επιλογής του και η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα. Με την πιστοποίησή της ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.

Ακολουθούν οι πληρωμές του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξει ο πολίτης και εντάσσονται στον προγραμματισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό. Για τις πληρωμές πάντα ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη θα δίνονται κωδικοί που θα του επιτρέπουν την ενημέρωσή του για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, των δόσεων και την καταχώρηση των πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα υπάρχει συνεχής δυνατότητα ενημέρωσης τόσο του μηχανικού αλλά και του πολίτη για το οφειλόμενο υπόλοιπο.

Οι μηχανικοί της inventus μέσα από το e-portal πελατών ενημερώνουν την καρτέλα του ακινήτου σας από όπου μπορείτε ανα πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του ακινήτου (οικοδομικές άδειες, σχέδια, νομιμοποιητικά στοιχεία κλπ)!

Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες (εντός δύο μηνών από την καταχώριση της αίτησης) και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

Ο μηχανικός αφού υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών – δικαιολογητικών – δηλώσεων και εφόσον έχει γίνει πλήρη αποπληρωμή του προστίμου (ή τουλάχιστον του 30%) εκδίδει την περαίωση του αυθαιρέτου με την Βεβαίωση περι μη αυθαιρέτου.

Προσοχή (λογιστικό)

Όταν γίνει η περαίωση μέσα σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει να γίνει διόρθωση των τ.μ. στο Ε9 του ιδιοκτήτη.

Αναθέστε στην inventus την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές 28,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6
Υγεία & Φάρμακα 50,4
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6
Ενέργεια 23,8
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6
ΣΥΝΟΛΟ 280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουςτριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)