Χρηματοδοτήσεις – ΕΣΠΑ

european-bankΗ εταιρία inventus διαθέτει μηχανικούς όχι μόνο με εμπειρία στα τεχνικά έργα, αλλά και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Άλλωστε μέχρι σήμερα αποτελεί συνεργάτη διαφόρων φορέων ως προς την αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης. Έχει αξιολογήσει και υλοποιήσει έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ τόσο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 όσο και στη νέα 2014-2020. Επιπροσθέτως, διαθέτει ομάδα συμβούλων με βαθιές γνώσεις σε θέματα υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η ίδια η Ε.Ε.

Προσοχή: Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν σημαίνει και επιτυχία. Βασικός παράγοντας για εμάς στην inventus είναι η προαξιολόγηση και η βαθμολόγηση της πριν από την υποβολή.

Ανοιχτές Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις! last update: 16/09/2016
Κλειστές Προσκλήσεις

Η inventus έχοντας υποβάλει και αξιολογήσει σημαντικό αριθμό προτάσεων στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΕΠανΕΚ σας ενημερώνει για τις εξελίξεις των προγραμμάτων.

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

last update: 16/09/2016 Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του προγράμματος στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές του Οκτωβρίου. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα αυτά δεν θα είναι τα τελικά. Θα πρέπει οι δυνητικά δικαιούχοι να αποδείξουν ότι τα στοιχεία που είχαν στην αίτησή τους είναι αληθή. Διαφορετικά θα γίνει αναβαθμολόγηση

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

last update: 16/09/2016 Στα μέσα του Σεπτεμβρίου αναμένεται η έναρξη των αξιολογήσεων. Γεγονός που σημαίνει πως τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο Δεκέμβρη!

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

last update: 16/09/2016 Δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Σίγουρα η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά το Σεπτέμβριο.

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

last update: 16/09/2016 Δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Σίγουρα η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά το Σεπτέμβριο.

Η inventus συμμετέχει και στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ο νέος αναπτυξιακός έχει ψηφιστεί αλλά αναμένονται αρκετές διευκρινήσεις πριν την Α’ φάση υποβολής προτάσεων. Παρακάτω γίνεται παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Ωστόσο, λόγω της διαφορετικής προσέγγισης του και της πολυπλοκότητάς του ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις πως παρέχεται δωρεάν ενημέρωση – παρουσίαση του νόμου με προβολή των δυνατοτήτων για τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Τι είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Καινοτομίες του νέου νόμου

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος υιοθετεί καινοτομικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα:

 • Διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων με έμφαση σε χρήση φορολογικών απαλλαγών. Επιπλέον, παρέχονται στοχευμένες επιχορηγήσεις ιδίως προς φορείς με αυξημένη ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά και επιπλέον κίνητρα επενδυτικής επιλογής, με τη μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (Funds), σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων∙
 • Ορισμός του ύψους της επιχορήγησης στο 70% του επιτρεπόμενου, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να είναι ισοδύναμες σε καθαρή παρούσα αξία με το κίνητρο της επιχορήγησης∙
 • Καθιέρωση πλαφόν στο ύψος των ενισχύσεων (5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, 10 εκ. ανά επιχείρηση, 20 εκ. ανά όμιλο επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφευχθεί η ανισοβαρής συγκέντρωση κρατικών ενισχύσεων σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους∙
 • Θέσπιση «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης», οι οποίες προσδιοορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια μορφής/επίδοσης, και δύνανται να ενισχυθούν με επιχορηγήσεις, όταν άλλως δεν παρέχονται, ή μεγαλύτερο ύψος επιχορηγήσεων, όταν παρέχονται.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών με στόχους:
  • τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [ιδίως: Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Ταμεία Συμμετοχών (Funds), Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους],
  • διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ενίσχυσης ενός έργου (από την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση), καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές και μετέπειτα δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας του έργου τους.
  • παροχή δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με παράλληλη αυστηροποίηση των όρων εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος∙
  • αξιολόγηση (ongoing και ex post) της εφαρμογής, αλλά και των ωφελημάτων και συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου για την επιχειρηματικότητα,
  • δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, υπό τον όρο της εμφάνισης κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή. Δεδομένης της στενότητας των κρατικών πόρων, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο και αδόκιμο να συνεχιστεί η πρακτική της κεφαλαιακής ενίσχυσης επιχειρήσεων, οι οποίες σωρεύουν ζημιές επί μακρά σειρά ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επωφεληθούν των ενισχύσεων μόνο μέσω των φορολογικών διευκολύνσεων, γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει κερδοφόρες διαχειριστικές χρήσεις∙
  • υιοθέτηση ουσιωδώς διαφορετικής διαδικασίας σχεδιασμού και σύνταξης του αναπτυξιακού νόμου: ήτοι, ουσιαστική διαβούλευση επί μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της, καθώς και στην συνεχή εμπλοκή των λοιπών κρατικών φορέων με συναφές αντικείμενο.

Δομή

Ο νόμος είναι “κωδικοποιημένος”, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του Νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:

Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου σε συμφωνία, με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό [ΓΑΚ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014], που αφορούν σε όλα τα καθεστώτα. Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται τα Οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

Καθεστώτα

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες και δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­ αλυσίδες αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες. Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

Νομική μορφή
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας
Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:
50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων

Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από: επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου τους.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες Δαπάνες
Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπάνων περιφερειακών ενισχύσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,
β) επιχορήγηση,
γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,
ε) χρηματοδοτικά εργαλεία,
στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.
ζ) ταχεία αδειοδότηση
η) δάνεια (καθεστώς 6)
θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται:

α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και

β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο· 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

Υποβολή / Aξιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις.

H inventus έχει ήδη συμμετάσχει σε 2 προγράμματα επιδότησης έργων δήμων (ΥΜΕΠΕΡΑ), ενώ βρίσκεται ήδη στην υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (Δήμους, Περιφέρειες κτλ) περιλαμβάνει:

 • Εκτίμηση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού
 • Προετοιμασία – Ωρίμανση έργων
 • Αξιολόγηση πιθανων προτάσεων υποβολής
 • Ετοιμασία Τεχνικών Δελτίων – ΟΠΣ
 • follow up
 • Project Management Έργου

H inventus προωθεί δράσεις χρηματοδότησης σε διάφορα είδη επιχειρήσεων και φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει όχι μόνο στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και σε χρηματοδοτήσεις που περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

 • μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ),
 • νέους ερευνητές – start up
 • αγροτικό τομέα και δημόσιους οργανισμούς

COSME

Το COSME (EN) υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα πρόγραμμα που προορίζεται ειδικότερα για τη στήριξη των ΜΜΕ. Το COSME αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στις αγορές, να στηρίξει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω δύο χρηματοδοτικών μέσων:

 • Τον Μηχανισμό εγγυήσεων δανείων.
 • Τον Μηχανισμό κεφαλαιακής συμμετοχής για την ανάπτυξη.

Συνδέοντας την Ευρώπη

Οι ΜΜΕ είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), που χρηματοδοτεί σχέδια για τη συμπλήρωση ζεύξεων που λείπουν στα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και στα ψηφιακά δίκτυα της ΕΕ. Σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρονται οι κανόνες επιλεξιμότητας. Η Επιτροπή διαχειρίζεται άμεσα τη χρηματοδότηση της ΔΣΕ μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA (EN)).

HORIZON 2020

Οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα έρευνας Ορίζοντας 2020 (H2020 (EN)) της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • «Βιομηχανική υπεροχή»: Καινοτομία σε ΜΜΕ
 • Το σύστημα βιώσιμης βιομηχανίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα (SILC II)
 • Συμμετοχή στη διάσταση «Πρωτοπορία στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις βιομηχανικές τεχνολογίες» του H2020
 • «Κοινωνιακές προσκλήσεις»: Το σχετικό με την απόδοση της ενέργειας μέρος της πρόκλησης «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια»
 • Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με την καινοτομία στους τομείς των αποβλήτων και του νερού και τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών στο πλαίσιο της πρόκλησης «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες».

Τη διαχείριση αυτών των τομέων του «Ορίζοντας 2020» έχει αναλάβει η Επιτροπή μέσω του ΕΟΜΜΕ(EN).Το μέσο για τις ΜΜΕ (EN) στοχοθετεί υψηλά καινοτόμες ΜΜΕ που φιλοδοξούν να αναπτυχθούν και ναδιεθνοποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αν έχουν επίκεντρο τηνέρευνα, αν έχουν κοινωνικό χαρακτήρα ή παρέχουν υπηρεσίες. Οι ΜΜΕ μπορούν να λάβουν μέχρι 2,5 εκατ. EUR η καθεμία για τη χρηματοδότηση της στήριξης και της παροχής συμβουλών και καθοδήγησης.

To Enterprise Europe Network – Hellas παρέχει υπηρεσίες για διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας και ενισχύει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία.

Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η inventus διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξει – βοηθήσει στην εντάξει στο κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου με στόχο την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σας. Η διαδικασία είναι ενδελεχής και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα ΕΣΠΑ από την inventus

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές 28,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6
Υγεία & Φάρμακα 50,4
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6
Ενέργεια 23,8
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6
ΣΥΝΟΛΟ 280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουςτριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)